Voor herstel, behoud en openstelling van de vleermuisbunker aan het Wassenaarse Slag

Het belang van de vleermuisbunker te Wassenaar (vervolg)

Stacks Image 451
In de winter gebruiken groepen van tenminste vijf soorten vleermuizen de bunker voor hun winterslaap, pa-ring en andere essentiële activiteiten. Ze zijn dan bijzonder kwetsbaar en de betreffende delen van de bunker zijn dan dus niet toegankelijk. Universitaire onderzoekers volgen de vleermuispopulatie en leden van Vleermuiswerkgroep Nederland, Vlen, richten zich op bescherming van de vleermuizen.

De bunker heeft ook educatieve en recreatieve waarde. In het recente verleden vormde de bunker een toeristische trekpleister. In het zomerseizoen werden jaarlijks 2.000 tot 3.000 bezoekers, meestal jongeren, door het complex rondgeleid. De bunker biedt, wanneer zij weer toegankelijk is, een aanschouwelijk middel voor cultuurparticipatie, in de vorm van de beleving van de realiteit van de Tweede Wereldoorlog en met name van het Drama van Wassenaar. De in de bunker levende vleermuizen bieden voorts een gelegenheid om bezoekers voor te lichten over het voorkomen en de habitat van de vleermuizen in Nederland. Beide aspecten zijn van cultureel en educatief belang, op lokaal Wassenaars niveau, maar ook op nationaal niveau.

Uit het bovenstaande blijkt het belang van de vleermuisbunker als zodanig en ook het belang van het herstel en de openstelling ervan. SBB heeft aangegeven vooralsnog niet over de middelen te beschikken om de bunker zodanig te herstellen dat het behoud van de culturele, natuur en educatieve waarde ervan kan worden gegarandeerd en het complex voor het publiek weer open kan wordengesteld. Om die reden is door het gemeentebestuur van Wassenaar het initiatief genomen voor een door burgers op te richten stichting gericht op het behoud, het herstel en de openstelling voor het publiek van de vleermuisbunker te Wassenaar.

Doel van de Stichting Vleermuisbunker Wassenaar
Inmiddels is de beoogde stichting door enkele particulieren opgericht. Als naam is gekozen voor Stichting Vleermuisbunker Wassenaar. De oprichtingsakte is verleden op 30 januari 2009 voor notaris Gorsira te Wassenaar. In de statuten zijn de doelstellingen van de stichting als volgt geformuleerd:

1. het behoud, herstel en openstelling voor het publiek van de vleermuisbunker aan het Wassenaarse Slag,
2. het bevorderen van het behoud en herstel van de overblijfselen van de Atlantikwall en haar onderdelen in Wassenaar en de regio en
3. al dat gene doen dat overeenstemt met en/of in het verlengde ligt van de doelen genoemd onder 1. en 2.

Activiteiten van de vleermuisbunker te Wassenaar
De activiteiten van de stichting zullen gericht zijn op het realiseren van de doelstellingen. Hiertoe is het noodzakelijk dat bouwkundige voorzieningen worden getroffen om de integriteit van de gebouwen te behouden, de veiligheid van bezoekers te garanderen, de bunker als winterverblijf voor vleermuizen te bewaren en om de educatieve waarde te realiseren. Daarvoor zijn fondsen nodig en is publiciteit rondom de waarde van de vleermuisbunker noodzakelijk. De activiteiten van de stichting zullen dus op korte termijn bestaan uit:

 • het realiseren van een rechtspersoon (stichting) om de activiteiten uit te voeren,
 • het leggen en onderhouden van contacten met diverse betrokkenen, zoals
 • het ministerie van Defensie, Staatsbosbeheer, de Provincie Zuid-Holland en de Vleermuiswerkgroep Nederland (Vlen),
 • het verwerven van naambekendheid en sympathie onder de bevolking en
 • bij officiële instanties door middel van voorlichting, literatuur en persoonlijke benadering,
 • het werven van fondsen onder particulieren en subsidiegevers,
 • het maken en afstemmen van plannen voor het herstel en de exploitatie van
 • de vleermuisbunker,
 • het (doen) realiseren van bouwkundige werken en van educatief materiaal
 • om de publieksfunctie zo goed mogelijk in te vullen en
 • het overdragen van de behaalde resultaten aan de eigenaar van het bunkercomplex.

Het bestuur van de Stichting
 • C.N.J. Neisingh, voorzitter, telefoon 5111694,
 • A.T.S. Claassen, secretaris, telefoon 3506393,
 • K.G. van der Poel, penningmeester, telefoon 5117186,
 • R.van Lit, bestuurslid, telefoon 5144789,

Het adres van de stichting
Adriaan Pauwstr 8
2242 LT Wassenaar
Rabobank 1138.21.808 ten name van Stichting Vleermuisbunker.
KvK nummer 27336344
Relatie van de Stichting met belanghebbende organisaties
De Stichting communiceert haar intenties met de gemeente Wassenaar, coördineert haar opstelling ten aanzien van monumenten, natuur- en educatiebeleid met de gemeente en stemt haar plannen af, met name met de betrokken ambtenaren en met de verantwoordelijk wethouder, de heer N. Alkemade. De stichting is onafhankelijk.

De Stichting onderhoudt nauwe relaties met Staatsbosbeheer met name met het districtshoofd Noordvleugel Randstad, mevr. S. H. de Jonge. De stichting heeft geen intentie het eigendom van, of de eindverantwoordelijkheid voor, enige onderdelen van het bunkercomplex van Staatsbosbeheer over te nemen. De Stichting streeft ook geen permanent bestaan na, maar verwacht te gelegener tijd de voor het herstel van het bunkercomplex verzamelde middelen en ook het initiatief aan Staatsbosbeheer over te dragen.
Wat betreft de belangen van het bunkercomplex voor de vleermuizenpopulatie onderhoudt de stichting nauw contact met de Vlen, Vleermuizenwerkgroep Nederland. De Vlen zal de nodige expertise inbrengen en erop toezien dat de belangen van de vleermuizen behartigd worden. De Vlen zal hierover het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit adviseren.
In de jaren dat de vleermuizenbunker toegankelijk was voor het publiek werden de rondleidingen meestal uitgevoerd door een groep vrijwilligers. De stichting houdt contact met deze groep en is voornemens van hun expertise gebruik te maken en de groep weer in te (laten) zetten wanneer opnieuw rondleidingen zullen worden georganiseerd.

Stand van zaken
De stichting heeft met behulp van een oprichtingssubsidie van de gemeente Wassenaar de nodige oprichtingsformaliteiten uitgevoerd. Door een particuliere sponsor is de stichting in staat gesteld de eerste publiciteit en mediainspanningen (website, drukwerk) te arrangeren. De website zal naar planning vanaf medio november 2009 in de lucht zijn. Voorts zijn contacten gelegd met vele betrokken deskundigen en is een inventarisatie gemaakt van potentiële sponsoren en fondsen. De organisatie wordt verder uitgebouwd door de inrichting van een Comité van Aanbeveling.

Plannen en prioriteiten
De Stichting is voornemens een eigen website operationeel te houden, waarop informatie over de doelstellingen en achtergronden van de inzet van de Stichting te vinden zijn. In een later stadium zal de website ook worden ingezet voor de werving van fondsen en sponsors.
In de loop van 2010 zal de Stichting actief fondsen en subsidies werven en in overleg met de belanghebbenden werken aan concrete plannen voor het herstel van de bunker, de bescherming van de vleermuizenpopulatie en de opzet van rondleidingen.
Aan het begin van de zomer van 2010 verwacht de stichting dat een begin gemaakt zal kunnen worden met de meest noodzakelijke herstelwerkzaamheden.

De stichting hoopt dat herstel en herinrichting van het complex in de zomer van 2011 gereed zal zijn. Daarna zal de stichting zichzelf opheffen. KvdP